Safe Cities

Wymiana informacji, współpraca i inteligentne rozwiązania dla bezpiecznych miast.

 

Bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich zależy od wielu usług świadczonych przez niezależne podmioty nieposiadające wspólnego obrazu sytuacyjnego, jednego organu nadzorującego, czy też jednolitego modelu finansowania. Ta złożoność organizacyjna wpływa na zdolność miast do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z bezpieczeństwem i powoduje rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a tym, w jaki sposób poszczególne organizacje działają i są z tego rozliczane.

Hexagon pomaga miastom pokonać te wyzwania, dzięki czemu stają się bezpieczniejsze i rozwijają się w sposób bardziej zrównoważony. Łączymy systemy, wspieramy współpracę między organizacjami oraz zwiększamy efektywność działań.


Wyzwania

Rosnące potrzeby

Mimo zmniejszających się zasobów, organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo otrzymują więcej zgłoszeń, rozszerza się zakres ich odpowiedzialności, a częstotliwość i ranga zdarzeń nieustannie wzrasta.

Większa złożoność

Gęste zaludnienie, współzależne infrastruktury miejskie oraz poważne zagrożenia wynikające z incydentów w coraz większym stopniu wpływają na bezpieczeństwo miast i ich obywateli.

Zmieniające się oczekiwania

Wzrastająca transparentność funkcjonowania władz oraz większe oczekiwania, co do jakości usług, wpływają na publiczną percepcję działań organizacji związanych z bezpieczeństwem publicznym.


Rozwiązania

Technologie
Poprawa zdolności operacyjnych

Dzięki automatyzacji procesów oraz dostarczaniu niezbędnych informacji i narzędzi, pomagamy miastom skupiać posiadane zasoby tak, by odpowiadać na rosnące oczekiwania.

Technologie
Lepsza współpraca

Dzięki współdzielonym informacjom i narzędziom, pomagamy organizacjom współpracować i lepiej koordynować działania dla osiągnięcia wspólnego celu - zwiększenia bezpieczeństwa obywateli.

Technologie
Zwiększenie zaangażowania

Dzięki interaktywnym narzędziom, kontekstowej informacji oraz monitorowaniu procesów, pomagamy miastom modernizować usługi i zwiększać zaangażowanie obywateli.


Platforma Safe City
Łatwa implementacja w miejskiej infrastrukturze IT.
Możliwości Safe City
Kluczowe komponenty zwiększające możliwości miejskich systemów IT.
Rezultaty implementacji Safe City
Zwiększone zdolności operacyjne, polepszona współpraca pomiędzy organizacjami, zwiększone zaangażowanie obywateli.